Internetový obchod

sprej kataforeza SPR 51134-ZL KTL repair P166-8000-EE3 PPG lesk

 Cena bez DPHCena s DPH
Cena na ESHOPu: 601,14 KČ727,38 KČ
Cena v naší prodejně:699,00 KČ845,79 KČ
Obj.čís.:03022
MJ:ks [kus]
MJ:N []
MJ:1,00 []

sprej kataforeza SPR 51134-ZL KTL repair P166-8000-EE3 PPG lesk 
  • speciální opravný sprej KTL na kataforézu
  • černá barva - lesklá

 

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek: aceton, n-butyl-acetát, 2-methoxy-1-methylethyl-acetát, propan-2-ol


H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/…
P304 + P340 Při vdechnutí: přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou–li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Nacházíte se: Home > eSHOP >
AUTOLAKY / SPREJE / VYBAVENÍ AUTOLAKOVEN / BRUSIVO / NÁŘADÍ / MATERIÁLY PRO VÝROBU KOMPOZITNÍCH DÍLŮ