Reklamační řád

Servisní a reklamační podmínky pro internetový obchod www.komplex3.cz firmy Komplex 3 s.r.o. platné od 2.6.2014. Zboží zakoupené na internetovém obchodě je možné reklamovat pouze zasláním nebo předáním na adresu:

Komplex 3 s.r.o.
Štefánikova 2958
544 01 Dvůr Králové n. L.Reklamační řád:

I.

Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění. a vztahuje se na zboží v nabídce obchodní společnosti Komplex 3 s.r.o., které bylo zakoupeno u obchodní společnosti Komplex 3 s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti Komplex 3 s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které musí být předloženy společně se záručním listem.

Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího.

Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce – přepravní společnosti.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

Na dodávky vlastních výrobků poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených v technických listech a na obalech jednotlivých výrobků. Na dodávky výrobků jiných výrobců (obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích podmínek těchto výrobců.

 

II.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

Kupující při reklamaci předloží platný doklad o nákupu zboží spolu s dalšími doklady či informacemi nutnými k vyřízení reklamace (záruční list, dodací list, fakturu, příjmový pokladní doklad, škodní protokol, prodejku za hotové, apod.). Dále kupující zašle na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech firmy Komplex 3 s.r.o., vyplněný reklamační formulář zde.

Reklamace bude ze strany prodávajícího řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího, pokud se obě strany nedohodnou jinak (povaha reklamace vyžaduje účast soudního znalce, výrobce atd.).

Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při jeho aplikaci nebo až následně po ní, reklamuje kupující zboží vždy písemně. Pokud kupující zjistí vadu při aplikaci zboží, je povinen o tom ihned informovat prodávajícího.

Reklamace nemusí být uznána v plném rozsahu, jestliže zboží bude použito i přes jeho vadnost.

K reklamaci je nutné předložit a sdělit prodávajícímu, kromě dokladů uvedených v předchozím odstavci další podklady a informace požadované prodávajícím nutné pro takovou reklamaci, například vzorek reklamovaného zboží, detaily týkající se aplikace zboží, informace způsobu skladování zboží, fotodokumentaci, apod..

V případě výměny či opravy zboží, není-li reklamace vyřízena ihned, je kupující povinen převzít od prodávajícího vyměněné nebo opravené zboží nejpozději do 5-ti kalendářních dnůod doručení výzvy k převzetí, pokud se prodávající a kupující nedohodli jinak. Při nedodržení této lhůty uskladní prodávající předmětné zboží na náklady kupujícího.

Náklady na dopravu do reklamačního oddělení firmy Komplex 3 s.r.o. hradí zákazník. Náklady na přepravu reklamovaného zboží zpět k zákazníkovi hradí firma Komplex 3 s.r.o.

Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu.

 

 

III.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

a) kupující musí vždy předložit doklad potvrzujícího nákup zboží, nebo jeho kopii

b) vždy musí být specifikována konkrétní vada (převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu),

c) zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s příslušnou dokumentací ke zboží a technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice,

d) zboží musí být používáno nebo aplikováno s odbornou péčí, ve zvláštních případech, ve kterých tak ukládá zákon, musí být zboží aplikováno odbornou osobou mající k příslušné činnosti oprávnění,

e) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití zboží vylučují,

f) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

g) zboží nesmí být poškozeno mechanicky, elektrostatickým výbojem, nesprávným či nevhodným zapojením, neodborným zásahem, provozováno v nevhodných podmínkách, nebo byl-li proveden zásah do výrobku,
h) k vadě zařízení nesmí dojít vlivem zanesení mech. součástí (např. ventilátoru, motorů, pohonných jednotek) prachem, nebo jinou nečistotou - doporučujeme proto pravidelné čištění mech. součástí,
i) nesmí se jednat o vadu, ke které došlo po skončení životnosti výrobku, nebo vlivem používání výrobku nad limit stanovený výrobcem.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

 

IV.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 2.6.2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti platné pro vyřizování reklamací a záruku za zboží.

Společnost Komplex 3 s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

 

Ve Dvoře Králové n. L. dne 19.4.2018

Změny vyhrazeny! Platí do data nového vydání!

 

 

reklamační formulář: zde

Nacházíte se: Home > eSHOP > Reklamační řád >
Hledání
Mapa webu | 

PPG
Max Meyer
BUFA
KLINGSPOR
DeVilbiss
SATA
FESTOOL
3M
DINITROL
Roberlo
Atmos
UPOZORNĚNÍ
Omezení provozu na konci roku 2023

V době 23.12.2023 až 1.1.2024 bude z technických důvodů činnost e-shopu omezena. Objednávky přijaté v tomto období začnou být postupně vyřizovány 2.1.2024.

Nejprodávanější
AUTOLAKY / SPREJE / VYBAVENÍ AUTOLAKOVEN / BRUSIVO / NÁŘADÍ / MATERIÁLY PRO VÝROBU KOMPOZITNÍCH DÍLŮ